Environmental Product Declaration

 

Hvad er en EPD?

En Environmental Product Declaration (EPD) er en dokumentation af et produkts miljømæssige påvirkninger gennem hele dets livscyklus, fra råvareudvinding til produktion, distribution, brug og bortskaffelse.

For at sikre konsistens og pålidelighed anvendes et sæt produktkategoriregler (PCR), der fastlægger standarder for indsamling og rapportering af miljødata.

I Europa er EPD’er normalt i overensstemmelse med standarden EN 15804, der er baseret på den internationalt anerkendte ISO 14025. Dette sikrer, at oplysningerne præsenteres ensartet med samme miljøindikatorer og rapporteringspraksis.

En væsentlig del af EPD-processen er tredjepartsverifikation, hvor en uafhængig ekspert, der er fortrolig med produktkategorireglerne, gennemgår og godkender EPD’en. Dette sikrer, at erklæringen er objektiv, nøjagtig og troværdig.

Hvorfor er tredjeparts verifikation vigtigt?

For at sikre, at Environmental Product Declarations (EPD’er) er upartiske, standardiserede og indeholder sammenlignelige oplysninger, er tredjepartsverificering afgørende. Dette udgør kernen i den internationale standard, der definerer EPD’er, ISO 14025. Uden tredjepartsverificering vil en EPD ikke blive anerkendt eller kunne offentliggøres.

 

Hvilke typer af EPD’er findes der?

Der findes 3 typer miljøvaredeklarationer:

 

Type Standard Verifikation Beskrivelse Eksempel
I ISO 14024 Påkrævet Grænseværdier skal overholdes for at være kvalificeret til et givet miljømærke. Miljømærker
II ISO 14021 Ikke påkrævet Egen udarbejdet deklaration. Oplyste miljøpåvirkninger står for fabrikantens egen regning. Product Environmental footprint (PEF)
III ISO 14025 & EN 15804 Påkrævet Produktspecifik eller branchegennemsnit af miljøpåvirkninger fremkommet ud fra en livscyklus analyse. EPD

Lidt forsimplet kan EPD’er inddeles i følgende typer
(listen er ikke udtømmende):

Cradle-to-gate

Indeholder miljøpåvirkninger for fremstillingsprocessen, hvilket betyder information for produktet fra råvareudvinding, forarbejdning og til slutningen af fremstillingsprocessen.

Cradle-to-gate med optioner

Indeholder samme miljøpåvirkninger som Cradle-to-gate plus andre valgfrie oplysninger om installationsfasen (f.eks. byggeri), oplysninger om nedrivnings- og bortskaffelsesfasen samt eventuelle genbrugsmuligheder.

Cradle-to-grave

Den sidste type giver information om miljøpåvirkninger for produktets fulde livscyklusforløb, inklusiv installationsfasen, vedligeholdelse, udskiftning, nedrivnings- og bortskaffelsesfasen samt eventuelle genbrugsmuligheder.
Endelig findes der også gruppe-EPD’er, hvor flere produkter samles i én. Det er f.eks. produkter, som kommer i forskellige størrelser og farver, men har samme formål. Ofte kan man høste nogle økonomiske fordele ved at samle flere produkter i gruppe-EPD’er, men man må undersøge, om det kan fagligt forsvares.

  Er et produkt med en EPD et bæredygtigt produkt?

  En miljøvaredeklaration dokumenterer et produkts         miljømæssige påvirkning og hjælper med at vurdere dets   samlede miljøbelastning. Den tager højde for alle   komponenter, herunder materialer, emballage og   halvfabrikata. Miljøvaredeklarationer gælder ikke kun for   produkter med lav miljøpåvirkning, men også for dem med   højere påvirkning. Formålet er at give indsigt i miljømæssige   konsekvenser og muliggøre sammenligning på en     standardiseret måde. Dette fremmer bevidstheden om   miljøaspekter og bidrager til valg af mere bæredygtige   produkter.

 Hvem har brug for EPD’er og hvorfor?

 EPD’er er vigtige for producenter, arkitekter, entreprenører og   forbrugere. De bruges til at kommunikere produkters   miljøpåvirkning og træffe bæredygtige valg.

 

4433Hvordan udarbejdes en EPD?

Når den skal udformes, er det via en specialiseret proces, som kan opdeles i fire trin:

1. Definition af produkt og dataindsamling: Det første skridt er at definere produktets funktion samt indsamle data om mængden af materialer, energi, affald og andre elementer, der indgår i produktets fremstilling. Dette inkluderer også en identifikation af emballagens funktioner, da forskellige emballageløsninger kan være fremstillet af forskellige materialer, hvilket resulterer i separate EPD’er.

2. Beregning af miljøpåvirkninger og udarbejdelse af LCA-rapport: En EPD-udøver bruger de indsamlede data til at beregne produktets miljømæssige påvirkninger og dokumentere dem i en livscyklusrapport (LCA-rapport). Denne rapport danner grundlaget for den efterfølgende verificeringsproces.

3. Tredjepartsverificering af resultater: En uafhængig tredjepart, godkendt af EPD-udgiveren, udfører verificeringen af de beregnede resultater. EPD-udøveren skal svare på eventuelle yderligere spørgsmål og fremlægge supplerende dokumentation og beregninger i denne fase. Når verifikationen er gennemført, sendes det godkendte materiale til udgiveren.

4. Publicering og markedsføring: EPD-udgiveren modtager det verificerede materiale og offentliggør det i en tilgængelig database. Når EPD’en er publiceret, kan den anvendes som dokumentation for produktets miljømæssige påvirkninger samt til differentiering i forhold til konkurrerende produkter på markedet.

Hvem publicerer EPD’er?

Mange offentliggør miljøvaredeklarationer, og de fleste europæiske lande har deres egne udgivere. Det er ikke altid nødvendigt at offentliggøre en EPD i hvert land, da de fleste udgivere anerkender hinandens deklarationer, men det er altid en god idé at dobbelttjekke dette! Når en EPD offentliggøres, kræves der et årligt vedligeholdelsesgebyr. EPD’er er gyldige i 5 år, og de kan opdateres, hvis der sker ændringer, så informationen forbliver pålidelig.

Hvad koster det at få lavet en EPD?

EPD-udgifter varierer afhængigt af produktets kompleksitet, fremstillingsproces og type. Prisen kan ligge mellem cirka 70.000 DKK og flere hundrede tusinde DKK. Derudover skal der tages højde for omkostninger til verificering og publicering.